Katalog
Facebook
Facebook
Gwarancja

1. Firma AGITOR POLAND SP. z o.o. gwarantuje sprawne działanie podzespołów wymienionych na dokumencie pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi w okresie 12 miesięcy licząc od daty zakupu. Na produkty marki AGITOR producent AGITOR POLAND Sp. z o.o. gwarantuje ich niezawodną pracę przez okres 12 miesięcy (tonery), 6 miesięcy (tusze), lub do momentu wyczerpania ładunku barwiącego. Firma AGITOR POLAND Sp. z o.o. jako producent gwarantuje również naprawę urządzenia drukującego na własny koszt, jeżeli bezpośrednią przyczyną uszkodzenia będzie użycie produktu marki AGITOR. Powstanie takiego uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pod numerem 61 4247251 oraz wysyłając faksem lub mail‑em na adres agitor@agitor.pl dokładny opis uszkodzenia urządzenia. Sprzedawca wyłącza prawo do rękojmi za wady ukryte.

2. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w możliwie krótkim terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów okres naprawy może zostać wydłużony maksymalnie do 31 dni roboczych.

3. Kupujący zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt ze stwierdzoną wadą do punktu serwisowego Osiniec ul. Aleja Pierwsza 2/6, 62‑200 Gniezno na własny koszt. W razie nie przedłożenia wraz ze Sprzętem (kopii) dokumentu gwarancji, opisu objawów oraz wydruków (dot. produktów firmy AGITOR tj. tonerów lub tuszy do drukarek) gdzie wskazany zostanie błąd druku, sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej z uwagi na niedopełnienie przez Kupującego/Nabywcę warunków gwarancji.

4. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do firmy AGITOR w oryginalnym opakowaniu fabrycznym oraz towar musi być kompletny (opakowanie, dokumentacja, sterowniki, kable itp.). W przypadku braku oryginalnego opakowania sprzęt zostanie przyjęty warunkowo a w przypadku wysyłki sprzętu do zewnętrznej stacji serwisowej producenta towaru ryzyko uszkodzenia podczas transportu ponosi reklamujący.

5. Po dokładnych oględzinach w serwisie i w przypadku wykrycia niezgodności z warunkami gwarancji również pod nieobecność reklamującego, gwarancja może być zakwestionowana i unieważniona. Sprzedawca wyłącza obowiązek powiadomienia kupującego na piśmie o odrzuceniu roszczenia gwarancyjnego. Unieważnienie gwarancji następuje w przypadku, gdy uszkodzenia zostały spowodowane: szkodliwym promieniowaniem, urazami mechanicznymi, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, zwarciem instalacji elektrycznej, stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.

6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (podana usterka nie występuje) pobrana zostanie opłata za diagnostykę i ekspertyzę oraz transport w wysokości zgodnej z obowiązującą taryfą w serwisie AGITOR POLAND Sp. z o.o.

7. Pojęcie „wady sprzętu”, o którym w punkcie 3 niniejszej karty gwarancyjnej, nie obejmuje konserwacji przewidzianych w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny podzespołów oraz ich zabrudzenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych, a także instalacji i konfiguracji oprogramowania.

8. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji stanie się niemożliwe, z przyczyn za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, niniejsza gwarancja wygasa. Powyższe zastrzeżenie dotyczy w szczególności sytuacji, gdy Sprzedawca nabył podzespoły stanowiące przedmiot niniejszej umowy gwarancyjnej od producenta lub dystrybutora, który znajdzie się w stanie upadłości, likwidacji, zaprzestania działalności lub zmieni zakres prowadzonej działalności.

9. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone dane i związane z tym następstwa oraz za poprawność działania oprogramowania.

10. W przypadku zaginięcia Karty Gwarancyjnej nie wydaje się duplikatów.

11. W przypadku powstania zaległości finansowych, względem firmy AGITOR POLAND Sp. z o.o., właściciel towaru oświadcza, iż wyraża zgodę na zatrzymanie sprzętu reklamowanego w serwisie. Towar nie odebrany w ciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia reklamacyjnego ulega przepadkowi na rzecz firmy AGITOR POLAND SP. z o.o. Firma nie ma obowiązku dostarczenia Nabywcy zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy.

12. W pozostałym zakresie warunki gwarancji normuje Kodeks Cywilny. Z uwagi na art. 558 KC strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru. Kupujący/Nabywca akceptuje warunki niniejszej gwarancji z chwilą podpisania dokumentu sprzedaży i odebrania towaru. 
Koszyk
Twój koszyk jest pusty


PayU - Bezpieczne płatności internetowe


  

 

© Comarch SA 2014. All rights reserved Powered by Comarch ERP e-Sklep ®